Hliník

Otravy hliníkem mají podob­ný průběh jako otravy železem, pro­tože i hliník se váže na žábra a tím dochází k dušení ryb. Tox­i­ci­ta hliníku je také pří­mo spo­je­na s pH vody, které by se nemě­lo dostat nad 9 nebo pod 5,8. Hliník se do vody může dostá­vat z něk­terých přípravků na úpravu vody, které jej obsahu­jí. Při otravách hliníkem můžou nas­tat nekrózy žaberních tkání a také se mohou obje­vit změny na led­v­inách i játrech. 

Doporučujeme zakoupit