Měď

Měď je pro ryby i další vod­ní organ­is­my sil­ně tox­i­cká. Do jezír­ka se dostává napřík­lad z léčiv nebo nesprávným použitím skalice jako algi­cidu. Tox­i­ci­ta mědi je závis­lá na para­me­trech vody, hlavně ji ovlivňu­je pH a organ­ické zatížení. Prob­lémy mohou nas­tat, pokud je pH příliš nízké, takže je důležité jej pravidel­ně kon­trolo­vat (aspoň 1–2x měsíčně) a udržo­vat jej v rozmezí 6–8. Pro otravy mědí je typ­ické sil­né zahlenění povrchu těla i žaber a obje­vu­jí se příz­naky dušení. Otravám mědí zabráním nejlépe nepoužíváním přípravků, které ji obsahu­jí a v pří­padě nut­nos­ti dodržo­vat doporučené dávkování.