Nedostatek kyslíku

Rozpuštěný kys­lík ve vodě je nezbyt­ný pro živ­ot ryb i dalších vod­ních organ­is­mů. Na množství kys­líku má vliv mno­ho fak­torů (pH, tlak vzduchu, svět­lo, organ­ické zatížení, teplota, množství tle­jícího mater­iálu jako jsou listy a odumřelé části ros­tlin,…). Kys­lík se do jezír­ka dostává hlavně z atmos­féry a foto­syn­té­zou. Opti­mum pro ryby běžně chované v jezírkách je 6–8 mg/l. Při pok­le­su k hod­notám oko­lo 2 mg/l dochází k dušení a poten­ciál­ní­mu úhynu ryb. Nedostatek kys­líku se u ryb pro­je­vu­je malát­nos­tí, shro­mažďováním u hladiny nebo pří­toku, ztrá­tou únikového reflexu a u ryb kaprovitých troubením u hladiny (druh nouzového dýchání). Rybám zesvětlá kůže, slepí se žaberní lístky, překrví žábra a mohou se obje­vit drob­né hemor­agie (krvavé skvrny).

K udržení dostatečné hladiny kys­líku lze využít hned něko­lik přípravků. K řešení akut­ního nedostatku kys­líku můžeme využít přípravek BIO2 lox, který dodá kys­lík do jezír­ka, doporuču­je se ho použí­vat i průběžně k udržení biorovnováhy. Jako nepří­mo fun­gu­jící přípravky použi­jeme pro­duk­ty řady BAENZY (pod­poru­jí odbourávání živin z vody pomocí prospěšných bak­ter­ií). Také je nezbyt­né držet řasy v pří­pust­ných mezích pomocí přípravků na řasy. V neposled­ní řadě je rozho­du­jící odstraňo­vat odumřelé zbytky ros­tlin, listy a další tle­jící mater­iá­ly ze dna nádrže, pro­tože jejich rozk­lad má přímý neg­a­tivní dopad na kys­lík ve vodě, k tomu použi­jeme přípravek NA ŘASY-kon­takt, který aktivně vyplaví usazené nečis­to­ty na hlad­inu, kde je odstraníme pomocí hladi­nové síťky.

Krom našich pro­duk­tů, vám doporuču­jeme koupit: hladi­novou fontánu, vzduchování.

Doporučujeme zakoupit