Oxid uhličitý

Rybám způ­sobu­je prob­lémy jak nízká, tak i vysoká kon­cen­trace oxidu uhličitého ve vodě, pro­tože při nevhod­né kon­cen­traci oxidu uhličitého ve vodě dochází k narušení aci­dobaz­ické rovnováhy krve (poměr mezi kyselý­mi a zása­ditý­mi látka­mi). Častěji však dochází k prob­lémům s nízk­ou hladi­nou CO2, která je zapříčině­na přem­nožením řas a sinic. Vysoké kon­cen­trace se mohou obje­vit v nádržích, kde je nízká hlad­i­na rozpuštěného kys­líku a sil­né organ­ické zatížení (hlavně odumřelé části ros­tlin, listy a podobně).

Dosažení nevhod­né hladiny oxidu uhličitého ve vodě zamezíme hlavně pre­vencí. Musíme klást důraz na udržení dobré kval­i­ty vody, pravidel­ně kon­trolo­vat její para­me­try a zabránit přílišné­mu nam­nožení řas a sinic.

Krom našich pro­duk­tů, vám doporuču­jeme koupit: hladi­novou fontánu, vzduchování.

Doporučujeme zakoupit