Vysoká teplota

S ros­toucí teplo­tou vody se snižu­je roz­pust­nost kys­líku. Nedostatek rybám dos­tup­ného kys­líku v důsled­ku vysokých teplot tak hrozí přede­vším v let­ních měsících za sníženého tlaku napřík­lad před bouřkou. 

Pre­ven­tivně je tak tře­ba myslet na tuto skutečnost již při návrhu ryb­níčku, dostatečně zastínit hlad­inu, hloubku až 1,5 m, vod­ní ros­tliny s listy nad hladi­nou nebo na ní. První pomocí bude v tom­to pří­padě posílení vzdu­chování, čiření hladiny, pos­tup­né nešokové snížení teplo­ty dodáním chlad­nější provz­dušněné vody nebo přenos ryb do nové nádrže s nižší teplo­tou vody. 

Doporučujeme zakoupit