Železo

Žele­zo se ve vodě vysky­tu­je buď ve dvo­j­moc­né for­mě Fe2+ nebo tro­j­moc­né Fe3+. Pro ryby může být prob­lem­at­ická právě dvo­j­moc­ná for­ma železa. Množství tox­i­ck­ého železa je ovlivněno mno­ha fak­to­ry, jako je napřík­lad množství rozpuštěného kys­líku a pH. Fe2+ se dokáže vázat na žábra ryb a tím zamez­it výměně plynů a dalších látek. U ryb se ten­to prob­lém pro­je­vu­je dušením a hnědým zbar­vením žaber.

Prob­lémy s železem mohou nas­tat, pokud je hlad­i­na rozpuštěného kys­líku a hod­no­ta pH nízká, aby k těm­to kom­p­likacím nedoš­lo, tak udržu­jeme pH mezi 6–8.

Doporučujeme zakoupit