Dusitany a dusičnany

Tyto látky se do vody dostá­va­jí převážně pro­ce­sem nitri­fikace z amo­ni­aku, který je jed­nou z odpad­ních látek metab­o­lis­mu ryb a také se uvolňu­je do vody rozk­la­dem organ­ick­ých zbytků ros­tlin a živočichů. Tox­i­ci­ta dusi­tanů je vázá­na na kon­cen­traci chlo­ridů ve vodě, prob­lémy mohou nas­tat, pokud je poměr chlo­ridů a dusi­tanů (Cl-/N‑NO2-) menší než 100. Dusi­tanové ion­ty se v krvi váží na hemo­glo­bin a tím snižu­jí schop­nost přeno­su kys­líku, násled­kem je zhněd­nutí krve a žaber. Tak­to zabloko­vaný hemo­glo­bin způ­sobí u ryb malát­nost, ztrá­tu ori­en­tace a únikového reflexu a může dojít až k úmrtím.

Nejlepší ochra­nou pro­ti dusi­tanům a dusič­nanům je pre­vence, která je založe­na na krmení vhod­ným krmivem, dodržování krm­ných dávek, dostatku vod­ních ros­tlin, odpoví­da­jící a dobře fun­gu­jící bio­log­ické fil­traci (s tím nám pomůžou přípravky řady BAENZY a dobré vzdu­chování), udržování organ­ick­ého zatížení na nízké úrovni, pravidel­né kon­t­role para­metrů vody (Tester 5v1) a hlavně použí­vat přípravek Na dusič­nany, který pří­mo snižu­je hlad­inu dusi­tanů a dusič­nanů v našem jezírku.

Doporučujeme zakoupit