Teplotní šok

Náh­lá změ­na teplo­ty o víc než 12°c (o 3°c pro ran­ná vývo­jová stá­dia plůd­ku) může mít za následek teplot­ní šok, ten se pro­je­vu­je odch­lípením skřelí a křečovitým rozevřením tlamy (nemusí být u něk­terých druhů moc výrazné). U nakr­mených kaprovitých ryb (Cyprinidae) už pok­les o 8°c může být fatál­ní, pro­tože dojde k nahro­madění amo­ni­aku v krevním oběhu a tím k autoin­toxikaci amo­ni­akem, která způ­sobí nezvrat­ný úhyn ryb. Při autoin­toxikaci amo­ni­akem pozoru­jeme u ryb otok a sil­né překr­vení žaber. Při příliš vysokých teplotách mohou nas­tat prob­lémy s rozpuštěným kys­líkem ve vodě.

Jako pre­vence je tře­ba se vyvarovat náh­lým změnám teplot a pravidel­ně kon­trolo­vat teplo­tu pomocí ponorného teploměru. Důležité je také přizpů­so­bit krm­nou dávku teplotě vody a množství rozpuštěného kys­líku. Pokud je teplota pod opti­mem, tak krmit méně a při vysokých teplotách krmit min­imál­ně nebo vůbec. Opti­mál­ní teplota pro kaprovité ryby (KOI kapři, jeseni, karasi,…) se pohy­bu­je mezi 18–28°c, pro chru­pavčité ryby (jeseteři) je rozmezí ideál­ní teplo­ty 16–23°c, ale na jesetery nemá pok­les teplo­ty takový dopad, jako na ryby kaprovité.

Doporučujeme zakoupit