Nízká teplota

Ryby jsou stu­de­nokrevné orga­nizmy, jejichž tělesná teplota a aktivi­ta odpovídá teplotě okol­ní vody a roční­mu období.Potravu přes­tanou ryby při­jí­mat při náh­lém snížení její teplo­ty, kdy se zpo­ma­lí trávící pro­cesy a dojde nahro­madění potravy v trávicím trak­tu. Více popisu­jeme v „teplot­ním šoku“. Na pozvol­né snížení teplo­ty odpoví­da­jící našim pod­mínkám si ryby pos­tup­ně během ročního období přivy­knou a se snižu­jící se teplo­tou sníží adekvát­ně i pří­jem potravy.

Jako pre­vence je tře­ba se vyvarovat náh­lým změnám teplot a pravidel­ně kon­trolo­vat teplo­tu pomocí ponorného teploměru. Důležité je také přizpů­so­bit krm­nou dávku teplotě vody a množství rozpuštěného kys­líku. Pokud je teplota pod opti­mem, tak krmit méně a při vysokých teplotách krmit min­imál­ně nebo vůbec. Opti­mál­ní teplota pro kaprovité ryby (KOI kapři, jeseni, karasi,…) se pohy­bu­je mezi 18–28°c, pro chru­pavčité ryby (jeseteři) je rozmezí ideál­ní teplo­ty 16–23°c, ale na jesetery nemá pok­les teplo­ty takový dopad, jako na ryby kaprovité.

Doporučujeme zakoupit