pH

Ideál­ní rozmezí pH v jezírku je v rozmezí 6–8. Hod­no­ty pH mimo toto rozmezí mají neg­a­tivní vliv na zdraví ryb i ros­tlin, tox­i­c­i­tu látek (amo­ni­aku, kovů, sul­fanu a dalších) a také na bujení řas. Sil­ně nevhod­né hod­no­ty pH se pro­je­vu­jí nek­li­dem, násled­ným útlumem a pok­le­sem dýchacích pohy­bů. Na rybách pozoru­jeme vyšší zahlenění žaber, skřelí a kůže (může se obje­vit i příměs krve). Pro­duko­vaný hlen má vod­na­tou konzis­ten­ci a je sklovitý.

Je vel­mi důležité pravidel­ně kon­trolo­vat hod­no­ty pH za pomo­ci Testeru 5v1 (1–2x měsíčně, při podezření častěji) a pří­pad­né odchylky elim­i­no­vat za pomo­ci přípravků pH minus nebo pH plus jezír­ka. Aby­chom výkyvům předešli, musíme držet množství řas na při­jatel­né úrovni, k přímé­mu boji s řasa­mi použi­jeme přípravky NA ŘASY-kon­takt, VLOČKA jezír­ka, NA ŘASY-sys­tém. Jako nepřímý boj s řasa­mi slouží z našich pro­duk­tů např. NA DUSIČNANY, FOSFOSORB, SORBOLIT, pro­duk­ty řady BAENZY, BIO2HUM a Biosoil, díky kterým udržíme množství živin v při­jatel­ných hodnotách.

Doporučujeme zakoupit