Změny příjmu potravy

Upřesněte problém:

Vysoká teplota

S ros­toucí teplo­tou vody se snižu­je roz­pust­nost kys­líku. Nedostatek rybám dos­tup­ného kys­líku v důsled­ku vysokých teplot tak hrozí přede­vším v let­ních měsících za sníženého tlaku napřík­lad před bouřkou. 

Pre­ven­tivně je tak tře­ba myslet na tuto skutečnost již při návrhu ryb­níčku, dostatečně zastínit hlad­inu, hloubku až 1,5 m, vod­ní ros­tliny s listy nad hladi­nou nebo na ní. První pomocí bude v tom­to pří­padě posílení vzdu­chování, čiření hladiny, pos­tup­né nešokové snížení teplo­ty dodáním chlad­nější provz­dušněné vody nebo přenos ryb do nové nádrže s nižší teplo­tou vody. 

Doporučujeme zakoupit


Nízká teplota

Ryby jsou stu­de­nokrevné orga­nizmy, jejichž tělesná teplota a aktivi­ta odpovídá teplotě okol­ní vody a roční­mu období.Potravu přes­tanou ryby při­jí­mat při náh­lém snížení její teplo­ty, kdy se zpo­ma­lí trávící pro­cesy a dojde nahro­madění potravy v trávicím trak­tu. Více popisu­jeme v „teplot­ním šoku“. Na pozvol­né snížení teplo­ty odpoví­da­jící našim pod­mínkám si ryby pos­tup­ně během ročního období přivy­knou a se snižu­jící se teplo­tou sníží adekvát­ně i pří­jem potravy.

Jako pre­vence je tře­ba se vyvarovat náh­lým změnám teplot a pravidel­ně kon­trolo­vat teplo­tu pomocí ponorného teploměru. Důležité je také přizpů­so­bit krm­nou dávku teplotě vody a množství rozpuštěného kys­líku. Pokud je teplota pod opti­mem, tak krmit méně a při vysokých teplotách krmit min­imál­ně nebo vůbec. Opti­mál­ní teplota pro kaprovité ryby (KOI kapři, jeseni, karasi,…) se pohy­bu­je mezi 18–28°c, pro chru­pavčité ryby (jeseteři) je rozmezí ideál­ní teplo­ty 16–23°c, ale na jesetery nemá pok­les teplo­ty takový dopad, jako na ryby kaprovité.

Doporučujeme zakoupit


Nedostatek kyslíku

Rozpuštěný kys­lík ve vodě je nezbyt­ný pro živ­ot ryb i dalších vod­ních organ­is­mů. Na množství kys­líku má vliv mno­ho fak­torů (pH, tlak vzduchu, svět­lo, organ­ické zatížení, teplota, množství tle­jícího mater­iálu jako jsou listy a odumřelé části ros­tlin,…). Kys­lík se do jezír­ka dostává hlavně z atmos­féry a foto­syn­té­zou. Opti­mum pro ryby běžně chované v jezírkách je 6–8 mg/l. Při pok­le­su k hod­notám oko­lo 2 mg/l dochází k dušení a poten­ciál­ní­mu úhynu ryb. Nedostatek kys­líku se u ryb pro­je­vu­je malát­nos­tí, shro­mažďováním u hladiny nebo pří­toku, ztrá­tou únikového reflexu a u ryb kaprovitých troubením u hladiny (druh nouzového dýchání). Rybám zesvětlá kůže, slepí se žaberní lístky, překrví žábra a mohou se obje­vit drob­né hemor­agie (krvavé skvrny).

K udržení dostatečné hladiny kys­líku lze využít hned něko­lik přípravků. K řešení akut­ního nedostatku kys­líku můžeme využít přípravek BIO2 lox, který dodá kys­lík do jezír­ka, doporuču­je se ho použí­vat i průběžně k udržení biorovnováhy. Jako nepří­mo fun­gu­jící přípravky použi­jeme pro­duk­ty řady BAENZY (pod­poru­jí odbourávání živin z vody pomocí prospěšných bak­ter­ií). Také je nezbyt­né držet řasy v pří­pust­ných mezích pomocí přípravků na řasy. V neposled­ní řadě je rozho­du­jící odstraňo­vat odumřelé zbytky ros­tlin, listy a další tle­jící mater­iá­ly ze dna nádrže, pro­tože jejich rozk­lad má přímý neg­a­tivní dopad na kys­lík ve vodě, k tomu použi­jeme přípravek NA ŘASY-kon­takt, který aktivně vyplaví usazené nečis­to­ty na hlad­inu, kde je odstraníme pomocí hladi­nové síťky.

Krom našich pro­duk­tů, vám doporuču­jeme koupit: hladi­novou fontánu, vzduchování.

Doporučujeme zakoupit